سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حاجیه لطفی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
محمدامین حجازی –
پریا مختازی زنوز –
صولت اسلامی –

چکیده:

یکی از خصوصیات لاکتوباسیلوس ها تولید ترکیبات پپتیدی باکتریوسینی است این ترکیبات به عنوان محافظت کننده های طبیعی از رشد پاتوژن ها درمواد غذایی استفاده می شود دراین تحقیق ابتدا فعالیت مهارکنندگی سه ایزوله لاکتوباسیوس پلانتاروم جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی کشور با روش چاهک گذاری برعلیه باکتریهای بیماریزای غذایی اشریشیاکولی باسیلوس سرئوس کلبسیلا پنومونیه استافیلوکوکوس اورئوس یرسینیا انتروکولیتیکا – شیگلا فلکسنری و لیستریا اینوسا درPHخنثی و طبیعی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که ایزوله ها قادر به مهار پاتوژن ها در هر دو شرایط می باشند درادامه اثرات مهارکنندگی ترکیبات باکتریوسینی تولید شده در شرایط خنثی پس از تیمار آنزیمی با پروتئازهای ترپیسین کیموترپسین و کاتالاز بررسی شد هیچکدام از ایزوله ها درحضور این آنزیم ها فعالیتی از خود نشان ندادند.