سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده مهرمنظر سهراب – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
جعفر اولادی قادیکلایی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید جلیلوند – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است و چشم اندازهای زیبای طبیعت منجمله مناطق جنگلی از جاذبه های توریست پذیر این نوع از جهانگردی محسوب می شود لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است پارکهای جنگلی طبیعی اکوسیستمهای پیچیده ای است که بهره گیری از اهداف دو گانه و همزمان حفاظت و گردشگری دراین پارک ها تنها با برقراری رابطه ای متعادل بین فعالیتهای انسانی و بستر طبیعی ممکن است ارزیابی توان اکولوژیکی یکی از شیوه های برقراری این تعادل محسوب میش ود این ارزیابی در پارک جنگلی تلار شهرستان قائم شهر و با روش وزن دهی و با استفاده از مدلوزنی نسبتی در هشت مرحله تعیین اهداف اصلی شناسایی وضع موجود تعیین داده ها و پارامترها ی موثر بررسی ویژگیهای محدوده مطالعاتی جمع آوری و آماده سازی داده ها تهیه نقشه ها وزن دهی به نقشه ها تلفیق نقشه ها و تهیه نقشه های نهایی و با توجه به شرایط منطقه ای انجام پذیرفته است. در فاکتور شیب جهت ارتفاع پوشش گیاه خاک زمین شناسی و فاصله از مسیرهایدسترسی توسط کارشناسان وزن دهی و ارزش گذاری شد که بهترتیب شیب، فاصله از مسیرهای دسترسی، پوشش گیاهی، جهت ، خاک، ارتفاع و زمین شناسی از اهمیت بیشتری برخورداربودند.