سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جوهری – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شیراز
محمدحسین پرواز – کارشناس ارشد عمران _ گرایش مکانیک خاک و پی
فرزان زرنگ ثانی – کارشناس ارشد عمران _ گرایش مکانیک خاک و پی

چکیده:

تعیین مقدار مقاومت برشی خاک ها در بررسی مسائل مهندسی ژئوتکنیکهمچون پایداری شیب ها و ظرفیت باربری بسیار حائز اهمیت می باشد.از طرفی بواسطه ماهیت غیر همگن خاک و عدم قطعیت پارامترهای آن حتی در محدوده کوچکی از ناحیه مورد بررسی ، ارائه تنها یکعدد به عنوان مقاومت برشی خاک ناحیه مورد بررسی منطقی نمی باشد. به همین دلیل استفاده از روش های ارزیابی قابلیت اعتمادReliability) در ارزیابی مقاومت برشی خاک ها جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. در روش ارزیابی قابلیت اعتماد تلاش می شود تا بابکارگیری دامنه ای ازمقادیرممکن برای متغییرها،دامنه تغییرات تابع هدف تعیین گردد. در این مقاله با نسبت دادن دامنه هایی از مقادیرمحتمل برای متغییرهایCضریب چسبندگی خاک)و ?زاویه اصطکاک داخلی خاک) قابلیت اعتماد مقاومت برشی خاک با استفاده از رابطه مور_کولمب (Mohr-Coulomb) ارزیابی گردیده است. برای این منظور تابع توزیع متغییرهای? و C بفرم نرمال درنظرگرفته شده و با استفاده از روابط حاکم در روش ترکیب منحنی توزیع متغییرهاJointed Distribution منحنی توزیع و قابلیت اعتماد مقاومت برشی خاک تعیین گردیده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با روشمونت کارلوMonte Carlo مبین دقت بالای این روش می باشد.