سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مسعود اژدی مقدم – دانشجوی دکتری مکانیک، مربی آموزشکده سما واحد زاهدان
بهروز کشته گر – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

چکیده:

در این مقاله شاخص سلامتی بر مبنای روش هاسوفر و لیند با توجه به تحلیل اولین مرتبه قابلیت اعتماد، محاسبه گردیده است. چندین مثال کاربردی سازه فلزی که با توجه به آیین نامه فولاد ایران (مبحث دهم مقررات ملی ایران) طراحی گردیده اند، تحلیل قابلیت اعتماد شده است . این مثال ها شامل یک تیر تحت مود خرابی سرویس دهی لنگر، یک اتصال تحت کشش و یک ستون تحت کمانش می باشد. متغیرهای تصادفی پایه ای مانند بار و ظرفیت مقاطع و خصوصیات مصالح با توابع توزیع نرمال، لوگ-نرمال و گامبل در نظر گرفته شده است. برنامه ای به زبان MATLAB جهت تحلیل قابلیت اعتماد برای مثالهای مورد بررسی، تدوین گردیده است که توانایی در نظر گرفتن خصوصیات آماری متغیرهای تصادفی پایه را داشته و نتایج صحیحی از احتمال خرابی ارائه می دهد. در انتها، حداکثر نیروی وارده با توجه به شاخص قابلیت اعتماد برابر با ۳/۵ محاسبه کرده و نتایج حاصل از طراحی ایین نامه را با مقدار حاصل از طراحی قابلیت اعتماد بر مبنای تئوری احتمالات ، مقایسه شده است.