سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر شابختی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی عباسی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

از انجایی که درمسائل مهندسی عمران با نوعی عدم قطعیت به واسطه وجود پارامترهای تصادفی دربارهای وارد برسازه پارامترهای مقاومت اعضای سازه ای و درنهایت مدلسازی مسائل پیچیده توسط مدل کامپیوتری ساده شده مواجه هستیم لذا تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی احتمال خرابی سازه ها امری ضروری به نظر می آید یک مهندس طراح سازه اغلب سعی دارد تا قابلیت اطمینان را برای یک سیستم سازه ای که تحت قیودی توابع شرایط حدی همانند جابجایی مقاومت خستگی و غیرخ است تعیین نماید تا طرح ارایه شده بتواند مطمئن و کارا عمل نماید دربرخی مسائل دستیابی به شکل صریحی از تابع شرایط حدی برای تعیین قابلیت اطمینان بسیار سخت بوده و حتی گاهی میتواند به علت عدم پیوستگی دراین تابع مشتق گیری از آن که برای محاسبه نقطه طراحی مدنظر می باشد امری غیرممکن بنظر می آید دراین مقاله احتمال خرابی و محاسبه شاخص قابلیت اطمینان لرزه ای سازه ها با استفاده از الگوریتم فرااکتشافی جستجوی هارمونی ارایه شده که الگوریتمی کارا برای حل مسائل بهینه یابی عمومی می باشد و استفاده از آن نه تنها بخاطر سهولت کاربرد آن بلکه بواسطه توانایی آن دریافتن نقطه طراحی و عدم نیاز هب مشتق گیری از تابع شرایط حدی است.