سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حائری کرمانی – دانشجوی کارشناس ارشد سازه
محمدجواد فدائی – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق ارزیابی لرزه ای قابهای سه بعدی بتن آرمه ازطریق آنالیز قابلیت اطمینان صورت گرفته است چهارسازه نمونه با ارتفاع متفاوت و دو نوع سیستم باربرجانبی ازطریق روش تاریخچه زمانی سه بعدی غیرخطی تحلیل شده و منحنی های ظرفیت این سازه ها با روش تحلیل دینامیکی فزاینده بدست آمده اند سپس با ترکیب این نتایج با مدلهای خطر لرزه ای احتمال شکست سازه ها با استفاده ازشاخص شدت برداری محاسبه و منحنیهای عملکرد سازه ها رسم شده اند با چنین رویکردهایی نتایج دقیقتر درمورد عملکرد لرزه ای قابهای بتن آرمه ازطریق آنالیز قابلیت اطمینان مورد بحث قرارگرفته اند.