سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن عبدالهی – کارشناس ارشد مهندسی کیفیت دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا خلیلی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مهران محرابی – کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

قابلیت اطمینان مسئلهای بسیار بحرانی برای اکثر سیستمها، به ویژه آن دسته سیستمهایی که از کار افتادگیشان منجر به هزینههای زیاد جانی و مالی میشود. در این میان قابلیت اطمینان قطعات مکانیکی به علت دارا بودن برخی محدودیتها پیشرفت کمتری داشته و در طراحی، ساخت و تولید محصولات نظامی، بدلیل خطراتی که مصرف کنندگان را تهدید میکند، تعیین میزان قابلیت اطمینان امری بدیهی به نظر میرسد. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم بایستی در امتداد فرآیند طراحی و به عنوان بخش تفکیک ناپذیر آن مورد توجه باشد. هر محصول دارای یک قابلیت اطمینان ذاتی است که در مرحلهی طراحی برای آن در نظر گرفته میشود. در محصولاتی شبیه به شناورهای اثرسطحی (قایق پرنده) که به طور خاص برای سیستمهای ایمنی و کاربردهای با دسترسی بالا طراحی میشوند، یک نرخ مشخص از خرابیها منجر به بیاعتباری محصول و در پی آن بیاعتباری شرکت سازنده محصول میگردد. پژوهشگر در این تحقیق جهت تخمین قابلیت اطمینان قطعات مکانیکی سیستم فرمان شناور اثرسطحی (قایق پرنده) از روش اجزاء محدود میپردازد. برای رسیدن به این هدف ابتدا مدل مناسب انتخاب و پس از شبیه سازی قطعات در محیط نرم افزار انسیس قابلیت اطمینان تک تک قطعات محاسبه وسپس با استفاده از نرم افزار ریلکس قابلیت اطمینان سیستم فرمان محاسبه و نهایتا حساسترین قطعات، مشخص گردید.