سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ویسیان – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عادل علیزاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
آزاد اصغری – کارشناس ارشد جغرافیا اقلیم در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

شهر به عنوان پدیدهای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دوچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی میشود. از آنجایی که توسعه کالبدی شهرها، نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر، نظیر حوزه های سیلابی و نیز شیب های نامناسب را به دنبال دارد که در حقیقت باعث ب ههم خوردن تعا دل و پایداری اکولوژیک در شهرها می شود که رهایی از آن را تنها در چارچوب راهحلهای نوین میتوان جستجو کرد در این میان فرایند تکنیک تحلیل سوات برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت به عنوان یک رویکرد نوین در برنامهریزی شهری جهت کاهش اسیبهای ناشی از توسعه شهری، توسعه پایدار و ..میتواند مطرح گردد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.هدف تحقیق انتخاب بهترین استاتژی برای توسعه شهری دهگلان است. در این راستا با بررسی اسناد و مطالعه و پیمایش میدانی به شناسای امکانات و محدودیتهای توسعه شهری اقدام گردید سپس در چارچوب مدل سوات تحلیل یافتهها انجام گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، استفاده از پسکرانه غنی کشاورزی و تقویت مدیریت شهری و تدوین برنامه جامع و هماهنگ میتواند بع عنوان استاتژی های مهم برای توسعه شهری دهگلان مطرح باشد