سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود صفری – مربی پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حمید آقا گل زاده – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی مرکز توسعه و تکنولوژی هراز
کریم گرامی – محقق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

در کشورهای توسعه یافته ، کمباین های برداشت برنج با عرض کارهای مختلف در دو نوع خوشه تغذیه و کل بوته تغذیه موجود است. استفاده از کمباین برنج می تواند درصد قابل توجهی از تلفات دانه، هزینه ها و مشقت های کارگری را کاهش دهد. در سال های اخیر هر دو نوع کمباین برنج از کشورهای آسیای شرقی از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی وارد کشور شده است ولی هنوز عملکرد این کمباین ها از نظر فنی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار نرگفته است. این تحقیق، به منظور رسیدن به هدف فوق و انتخاب روش مناسب برداشت انجام شد تیمارهای مورد ارزیابی، شامل : ۱- استفاده از کمباین دو ردیفه ISEKI (خوشه تغذیه- ساخت ژاپن) ۲- استفاده از کمباین سه ردیفه Kukje ( هد فید- ساخت کره جنوبی) ۳- استافده از کمباین JIANGSU ( کل بوته تغذیه- ساخت چین) بود. پروژه در قالب آزمایش بلوک های کامل تصادفی و با ۳ تکرار انجام شد. این تحقیق در یکی از مزارع مرکز ترویج و توسعه و تکنولوژی هراز ( آمل) انجام شده است. نتایج نشان داد که در سطح احتمال ۵% بین تیمارهای آزمایشی ازنظر درصد تلفات و ضایعات، جریان جرمی، ظرفیت های نظری و موثر و هزینه د رهکتار اختلاف معنی داری وجود دارد ولی از نظر درصد رطوبت خاک و درصد لغزش اختلاف معنی داری نبود. از نظر بازده مزرعه ای، کمباین کل بوته تغذیه با ۶۵/۹ درصد در گروه الف، کمباین سه ردفه Kukje با ۴۸/۳۶ درصد در گروه ب و کمباین دو ردیفه ISEKI در گروه آخر قرار گرفت. از نظر میزان ضایعات، کمباین کل بوته تغذیه با ۱/۷۴% تلفات دانه ( بدون احتساب ریزش طبیعی) در گروه اول و سایر کمباین ها د رگروه بعد قرار گرفتند. کمباین کل بوته تغذیه از نظر فشردگی خاک ( پس از عملیات) در رتبه اول و سایر تیمارها در گروه بعد قرار گرفتند. از نظر هزینه های هکتاری، کمباین کل بوته تغذیه دارای کمترین هزینه (۱۳۸۷۳۰ تومان د رهکتار) بود. با توجه به نتایج، از نظر فنی و اقتصادی استافاده از کمباین کل بوته تغذیه به منظور برداشت برنج توصیه می گردد.