سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کامران رحیم اف – استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه پیام نور
امید نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه رشد ترافیک از یک سو و قیمت بالای زمین در کلان شهرها از سویی دیگر چالش های جدیدی را پیشروی مسئولین برای مدیریت ترافیک قرار داده است. این مشکلات به خصوص در نواحی تقاطع مسیرهای شریانی قابل لمس هستند. تلاش برای مدیریت ترافیک با استفاده از اصلاحات سطحی در تقاطع ها، همیشه جوابگو نبوده و نیاز به راه حلهای غیرسطحی نیز مورد نیاز خواهد بود. گذرگاههای غیرهمسطح در تقاطع های شریانی تاثیرات قابل توجهی را بر روی رفتار ترافیکی ایجاد میکنند. گرچه عوامل زیادی هستند که در توجیه ساخت هر نوع روگذر یا زیرگذری موثر هستند. بنابراین اجرای یک گذرگاه غیرهمسطح به مواردی محدود میشود که در آن عوامل فنی و اقتصادی می توانند توجیه شوند. این مقاله روشی را برای توسعه مدل ارزیابی فنی و اقتصادی ساخت روگذر و زیرگذر در محل تقاطع راه های شریانی درجه یک به کمک شبیه سازی نرم افزاری ارائه داده است . متدولوژی مقاله به سه بخش اصلی شبیه سازی نرمافزاری، ارزیابی فنی و ارزیابی اقتصادی تقسیم می شود. در بخش شبیه سازی، مدل شبیه سازی بر اساس مشاهدات و برداشت های میدانی با استفاده از نرم افزار ایمسان ساخته میشود و ۵ سناریوی مختلف دیگر برای بخش های ارزیابی فنی و اقتصادی از مدل شبیه سازی شده اصلی، استخراج می گردد. در بخش ارزیابی فنی، تمامی مقادیر متغیرهای مستقل از مدلهای شبیه سازی و کالیبره شده در مرحله قبل بدستمیآیند و در نهایت با استفاده از روش تاپسیس گزینه برتر از میان سه گزینه وضعیت فعلی، تقاطع دارای روگذر و تقاطع دارای زیرگذر انتخاب خواهد شد. در بخش ارزیابی اقتصادی مقدار متغیرهای مستقل برگزیده در سال ابتدایی و سال بیستم احداث گذرگاه تماما از مدل های شبیه سازی شده بدست میآیند و آنالیز سود به هزینه، احداث گذرگاه منتخب در مرحله قبلی را از نظر اقتصادی ارزیابی خواهد کرد . جهت اجرای این روش، مطالعه موردی در یکی از تقاطع های شریانی شهر مشهد انجام شده است. روش مذکور در این تقاطع اجرا و نتایج ارائه می گردد.