سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد
محمدعلی شاهرخ نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
محسن ذبیحی حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین بررسی تعدادشش مزرعه درنقاط مختلف شهرستان چناران به عنوان نمونه انتخاب و با هدف ارزیابی سیستمهای آبیاری قطره ای نواری مورد مطالعه قرارگرفتند علاوه براین استفاده ازنرم افزار NETWAT نیاز آبی براورد گردید و مقایسه ای بین مصرف آب فعلی و شرایط حداکثر مصرف به عمل آمد. پارامترهای مورد نیازدرارزیابی نظیر ضریب یکنواختی FU به راندمان پتانسیل کاربرد رقع پایین PELQ راندمان واقعی کاربرد رقع پایین AELQ و حداکثر اختلاف فشاردرسیستم ها محاسبه شدند همچنین منحنی های تغییرات دبی قطره چگانها درطول لوله های فرعی مورد آزمایش و تغییرات فشار درابتدا و انتهای لوله های فرعی واقع درمانیفلد مورد آزمایش رسم گردید مشکلات و مسائل فنی طراحی و اجرا وضعیت بهره بردار یونگهداری و همچنین کیفیت شیمیایی اب درهرکدام از طرح ها بررسی شده است نتایج بررسی ها نشان داد که درنیمی از مزارع مورد مطالعه دبی قطره چکانها به دلیل پایین بودن فشارویا گرفتگی کمتر از دبی اسمی آنها بود.