سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روح اله فتاحی – مدیرگره دانشگاه شهرکرد
فاطمه شهیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
سیدعلیرضا لقمانیان – کارشناس مهندس ی اب

چکیده:

به منظورپی بردن به نقاط ضعف و قوت سیستم ها آبیاری لازم است عوامل موثردرارزیابی آنها اندازه گیری شود درپژوهش حاضر کارایی فنی سه سیستم درحال کاربررسی و پارامترهای ارزیابی محاسبه و با مقادیر استاندارد مقایسه شد تا دید بهتری ازکارکرد این سیستم ها و روند استفاده ازآنها حاصل شود پارامترهای ارزیابی براساس دستورالعمل سازمان حفاظت خاک امریکا SCS انتخاب شدند غیریکنواختی توزیع فشار درسیستم های A,B ناشی ازافت فشاربیش ازحدمجاز افت فشار ۲/۴ متر می باشد ولی درسیستم c توزیع فشاریکنواخت می باشد علیرغم تغییرات فشار درواحدهای مورد مطالعه بدلیل استفاده ازقطره چکانهای تنظیم کننده فشار CU DU به ترتیب درسیستم ۹۵/۱۲%A,90/85% درسیستم ۹۶/۰۶%B,94/05 و درسیستم ۹۴/۰۰% و۹۱/۸۲%C محاسبه شدند که مقادیرخوبی است و نشان دهنده یکنواختی توزیع آب دراین سیستم ها م یباشد.