سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی خسروانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
ارژنگ جوادی – رئیسموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سعید ظریف نشاط – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

قسمت اعظم کشت چغندرقند در استان بصورت مکانیزه و توسط ردیفکارهای رایج انجام می گیرد عملکرد ماشین های کاشت بسیاری از عواملی را که در جوانه زدن و سبز شدن دانه های کشت شده موثرند را تحت تاثیر قرارمیدهد دراین تحقیق از طرح آماری اسپلیت پلات در سه تکرار استفاده گردید کرت اصلی شامل ردیفکار نیوماتیک تراشکده، ردیفکار نیوماتیک نودت، ردیفکار مکانیکی رائو و کرت فرعی شامل دو سطح سرعت پیشروی، a- سرعت پیشروی ۴ کیلومتر در ساعت b-سرعت پیشروی ۶ کیلومتر در ساعت پارامترهای درصد شکستگی بذر، یکنواختی طولی بذر، یکنواختی عمق کاشت، درصد لغزش چرخهای ردیفکار، اثر سرعت پیشروی بردقت دستگاه عیار عملکرد، و درصدسبز اندازه گیری شد و داده های حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج نشان داد که ردیفکار نودت از مجموع ۹ پارامتر اندازه گیری شده و دراین تحقیق در ۸ مورد نسبت به ردیفکار مکانیکی برتری معنی دار داشته است و همچنین ردیفکار نودت در ۵ مورد نسبت به ردیفکار تراشکده برتری دارد که فقط در یک مورد این برتری معنی دار است