سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدرمحمد قاسم نژادملکی – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشکده
امین رضا جمشیدی – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشکده

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی دو نوع بذرکار برای کشت کلزا در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد شوشترانجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده کرتهای نواری ( روش خاص از طرح کرتهای خرد شده، که معمولاً در طرح های ماشینی بیشتر بکار برده می شود) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. کرت نواری عمودی برای عامل اول یعنی نوع ماشین بذرکار در دو سطحa1:ریز دانه کار نیوماتیکی گاسپاردو مدل v5.a2 بذرکار کودکار مکانیکی برزگر همدان (خطی کار)، کرت نواری افقی برای عامل دوم یعنی سرعت پیشروی در دو سطح b1:سرعت ۴ کیلومتر بر ساعت و b2:سرعت ۶ کیلومتر بر ساعت. پارامترهای اندازه گیری شامل ۱درصد شکستگی -۲ عمق کاشت ۳- یکنواختی توزیع و ریزش بذر ۴- درصد سبز شدن بذر ۵- ظرفیت مزرعه ای، است. نتایج نشان میدهد که ریز دانه کار نیوماتیکی گاسپاردو در ۵ پارامتر مطالعه شده در این طرح نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر همدان برتری داشته است که این برتری در ۴ مورد در سطح ۱% و در یک مورد در سطح ۵% معنی دار بوده ۳ % و / است. ریزدانه کار نیوماتیکی نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر موجب کاهش درصد شکستگی به میزان ۸۳ ۳۹ %، درصد / ۱۱ %، ضریب یکنواختی فواصل طولی بذر به میزان ۳ / افزایش ضریب یکنواختی عمق کاشت به میزان ۴۰ هکتار در ساعت گردیده است. افزایش سرعت پیشروی تاثیر / ۲۴ % و ظرفیت مزرعه ای به میزان ۳۸ / سبز به میزان ۲معنی دار بر پارامترهای درصد شکستگی، ضریب یکنواختی عمق کاشت و ضریب یکنواختی فواصل طولی بذر نداشته است، ولی موجب کاهش معنی دار درصد سبز و افزایش معنی دار ظرفیت مزرعه ای شده است. بطور کلی نتایج نشان می دهد که ریزدانه کار نیوماتیکی گاسپاردو مدل v5 از نظر پارامترهای مورد بررسی در کاشت بذر کلزا نسبت به بذرکار برزگر همدان مناسب تر می باشد.