سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر محمدقاسم نژادملکی – دانشجویان دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
امین رضا جمشیدی –

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی دونوع بذرکارکشتکلزا دردانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد واحد شوشتر انجام شد طرح آزمایشی مورد استفاده کرت های نواری روش خاص ازطرح کرتهای خرده شده که معمولا درطرح های ماشینی بیشتر بکاربرده می شود درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرادرآمد کرت نواری عمودی برای عامل اول یعنی نوع ماشین بذرکار دردو سطح a1:ریزدانه کارنیوماتیکی گاسپاردو مدل v5 وa2: بذرکارکودکار مکانیکی برزگر همدان خطی کار کرت نواری افقی برای عامل دوم یعنی سرعت پیشروی در دو سطح b1: سرعت ۴ کیلومتر برساعت b2: سرعت ۶کیلومتر برساعت پارامترهای اندازهگیری شامل درصد شکستگی و عمق کاشت و یکنواختی توزیع و ریزش بذر و درصد سبز شدن بذر و ظرفیت مزرعه ای است نتایج نشان میدهد که ریز دانه کارنیوماتیکی گاسپاردو در۵پارامتر مطالعه شده دراین طرح نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر همدان برتری داشته است که این برتری در۴ مورد درسطح ۱درصد و دریک مورد درسطح ۵ درصد معنی دار بوده است