سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده سمیه حسینی – دانشجویان کارشناسی ارشد
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
داود بخشی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این پژوهش، مقدار فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ۱۱ ژنوتیپ مختلف گوجه درختی موجود در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. بخش های مختلف میوه شامل پوست، گوشت و مخلوط پوست و گوشت از نظر میزان این مواد مورد ارزیابی قرار گرفت. در بین ۱۱ ژنوتیپ مورد بررسی، ظرفیت آنت یاکسیدانی پوست میوه ژنوتیپ های مختلف حدود ۶۷ تا ۴ درصد، گوشت میوه در محدوده ۷۹ تا ۲۴ درصد و مخلوط پوست و گوشت میوه حدود ۷۷ تا ۳۲ درصد بود . در حالی که میزان فنول کل پوست میوه در محدوده ۱۳۰۴-۳۵۵ میکروگرم بر گرم وزن تر، گوشت میوه حدود ۳۴۰ تا ۹۲ میکروگرم بر گرم وزن تر و مخلوط پوست و گوشت میوه در محدوده ۳۸۸ تا ۱۱۱ میکروگرم بر گرم وزن تر میوه بود.