سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید مشعلچی فیروزآبادی – پزشک عمومی ، معاون هماهنگ کننده سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای م
محمدرضا مبینی زاده – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، محقق بخش علمی ارزی
علی فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزش
نورالدین دوپیکر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دان

چکیده:

بر طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، اختلالات افسردگی شدید، دومین مشکل سلامتی بزرگ در دنیا در زمینه بیماری هایی می باشد که ناتوانی ایجاد می کنند که این امر هزینه های هنگفتی را به افراد و جامعه تحمیل می سازد. این پژوهش بر آن است تا بابررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی روان درمانی بر بیماران دچار افسردگی به سیاستگذاران کشور در زمینه بکارگیری این روش بعنوان یک راهبرد پیشگیری کننده از خودکشی در این بیماران کمک نماید. مطالعاتی که در آنها از روش های مختلف روان درمانی با دیگرروش های مختلف جایگزین نظیر داروهای ضد افسردگی مقایسه و برای ارزیابی عملکرد آنها از پیامد هایی نظیر تعداد دفعات تکرارخودکشی و خودآزاری استفاده شده بود از طریق کتابخانه الکترونیکی کاکرین و مرکز انتشارات دانشگاه یورک تا دسامبر سال ۲۱۰۲مورد جستجو قرار گرفت. ۰۱ مقاله وارد مطالعه گردید، با توجه به این مطالعات به نظر می رسد که استفاده از روش روان درمانی بعنوان تنها راه پیشگیری کننده از خودکشی نمی تواند به اندازه کافی موثر باشد باشد آن چنان که در یکی مطالعات متاآنالیز وارد شده، نشان داده شد که تاثیر روان درمانی بر خیال پردازی در مورد خودکشی و خطر خودکشی به میزان کمی بود و از نظر آماری معنادار نبود