سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا زگردی – کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت ،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشک
پیام حقیقت فرد – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانش
بنفشه درویشی – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانش
آرش بردبار – کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

توسعه وحمایت از فناوریهای نوین درعلوم پزشکی وسلامت با توجه به سرعت توسعه وتغییر درفن آوری های تشخیصی در درمان بیماری ها دردو دهه گذشته چالش هایی را برای مدیریت ،برنامه ریزی وسیاستگذاری مدیران حوزه های مختلف سلامت به خصوص بیمارستانها ایجادنموده است .ازآنجا که تصمیم گیری در مورد فن آوری های سلامت و تجهیزات پزشکی، توسط مدیران بیمارستان ها انجام می شود،محدودیت زمانی و کمبود منابع دو مشکل عمده ای هستند که مدیران با آن مواجه هستند، که این امر منجر به تصمیم گیری های غیرسیستماتیک، سنتی و استفاده از متدولوژی های متفاوت برای ارزیابی فناوری های سلامت می گردد.ارزیابی فن آوری سلامت، ارزیابی جامع و سیستماتیک پیش نیازها و پیامدهای استفاده از فن آوری های سلامت است) ۲(. فن آوری های سلامت کلیه مفاهیم از قبیل داروها، دستگاه ها، اقدامات پزشکی مورد استفاده برای پیشگیری، معاینه، درمان، مراقبت و توانبخشی را شامل می شود.مدیریت تصمیم گیری در فن آوری های مراقبت سلامت ودر سطح استراتژیک و عملیاتی اعمال می شودهدف این مطالعه آشنایی با ارزیابی فناوری سلامت در بیمارستان هاmini-HTAمفاهیم، روش هاو کاربردهای آن وتوصیف ساختارهایموجودو روند استفاده ازmini-HTAرا درفرایند تصمیم گیری هاست.