سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فوزیه قمری –
فاطمه رجبی –
سیدعلیرضا حسینی –
علی اکبری ساری –

چکیده:

زمینه وهدف Degarelix:یک داروی جدید مسدود کننده گیرندهGnRHاست که به عنوان یک درمان جدید برای بیمارانمبتلا به سرطان پروستات که بهADT احتیاج دارند توسعه یافته است.در این مطالعه ما به بررسی اثربخشی وایمنی دارویdegarelixوارزیابی اثرات اقتصادی آن درمقایسه باtriptorelinدرایران می پردازیم. برای هدف اثربخشی وایمنی یک مرورنظام مند انجام شد.برای بررسی هزینه اثربخشی هم از مدل استفاده شده درمطالعهyeesha poonاستفاده شد.داروی مورد مقایسه،داروی مورد استفاده رایج درکشور یعنیtriptorelinاست.مقایسه هزینه اثربخشی به صورت ماه اول ویکسال اول است.دیدگاه ما سیستم بهداشت استDegarelix:یک داروی هزینه اثربخش در ایران نیست وفعلاTriptorelin+flutamideبهترین گزینه است. دارویdegarelix بهتر است در موارد با وضعیت های اورژانسی)نیاز فوری به عقیمی( تجویز شود.