سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صولت اسلامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور
الهام محمدیان – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور
ایوب ابراهیمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور

چکیده:

از توانائی باکتریهای اسید لاکتیکی برای تولید مواد ضد میکروبی در طول تاریخ برای نگهداری مواد غذائی گوناگون استفاده شده است. هدف از این مطالعه بررسی تشکیل، طیف فعالیت، و غربالگری اولیه سویه های انتروکوکسی برای تولید باکتریوسین بود. طیف بازدارندگی ۶ انتروکوکسی با پتانسیل پروبیوتیکی بوسیله روش دیسک گذاری بر علیه چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. مایع رویی انتروکوکسی کشت داده شده در محیط MRS براث به دو حالت pH خنثی و طبیعی بر روی دیسکهای تعبیه شده بر روی محیط کشت مولر هینتون، تلقیح شده با باکتریهای تست افزوده شدند. نتایج مثبت به عنوان نواحی روشن در اطراف دیسکها بعد از گرمخانه گذاری شبانه قابل شناسائی بودند.بیشترین فعالیت بازدارندگی زمانی مشاهده شد که pH مایع های روئی طبیعی بودند، اما در بعضی موارد مایع های روئی با pH خنثی فعالیت بازدارندگی بیشتری نشان دادند. اشرشیاکلی و لیستریا اینوکوا حساس ترین باکتریهای مورد آزمایش بودند و به ترتیب بوسیله کلبسیلا، باسیلوس سوبتیلیس، یرسینیا انتروکولیتیکا، و استافیلوکوکوس ارئوس دنبال شدند. نتایج نشان دادند که علاوه بر اسیدهای آلی مواد ضد میکروبی دیگری بر علیه باکتریهای شناساگر مورد آزمایش در این مطالعه وجود دارند. همچنین، از آنجائی که سویه های یک گونه طیف بازدارندگی متفاوتی نشان دادند، طیف ضد میکروبی وابسته به سویه بود.فعالیت ضد میکروبی مایع های روئی با pH خنثی می تواند به خاطر حضور سایر متابولیتهای ضد میکروبی مانند باکتریوسینها و باکتریوسین مانندها توضیح داده شود. این سویه ها میتوانند برای شناسایی این مواد ضد میکروبی بیشتر مطالعه شوند.