سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا فرهوش – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین توسلی کفرانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
سمیه علوی رفیعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
عاطفه زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین پژوهش اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی روغن پوسته بنه درغلظت های ۴۰۰و۸۰۰و۱۶۰۰ پی پی ام دربه تاخیر انداختن فساد اکسایشی روغن آفتابگردان تصفیه شده بررسی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن با روشهای اندازه گیری میزان قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH قدرت احیا کنندگی آهن FRAP و آزمون گرمخانه گذاری اندازه یگری و با انتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه شد مبنی برنتایج آزمون گرمخانه گذاری عصاره متانولی پوستهبنه درغلظت های ۸۰۰و ۱۶۰۰ پی پی ام از قدرت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی BHT برخوردار بود فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی در آزمون مهار رادیکالهای آزادبیشتر از آنتی اکسیدان سنتزی BHT بود اما از این نظر اختلافمعنی داری بین آنها مشاهده نشد P<0/05