سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ویدا مردانی قهفرخی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و
مهران اعلمی – استادیار گروه علوم و صنایع غذائی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
سعیده عربشاهی دلویی – دکترای علوم غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
محمدهادی سلیمانی – مسئول فنی و مدیر عامل شرکت گیاه اسانس گرگان

چکیده:

در این پژوهش مقدار کل ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از برگ گل مغربی با استفاده از چهار حلال آب ، اتانول ، متانول و استون ۷۰% مورد ارزیابی قرار گرفت. ترکیبات فنولی با روش فولین سیوکالتو و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با آزمون مهار رادیکال های DPPH ، قدرت احیا کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل اندازه گیری و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه گردید. مقایسه میانگین های بدست آمده از سه تکرار با آزمون دانکن (۰۵/۰ P ‹) بر پایه طرح کاملا تصادفی صورت گرفت. در میان عصاره ها ، عصاره استونی بالاترین محتوای ترکیبات فنولی (۲۸۶/۰± ۹۹۶/۱۲ میلی گرم اسید گالیک/۱۰۰ گرم برگ خشک) و بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در آزمون قدرت احیا کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل به خود اختصاص داد. در تمامی آزمون ها با افزایش غلظت عصاره ، فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت و نوع حلال تاثیر معنی داری(۰۵/۰ P ‹) بر فعالیت آنتی اکسیدانی داشت. نتایج نشان دادند که برگ گل مغربی به واسطه داشتن مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنولی پتانسیل بالایی جهت استفاده در صنایع غذایی و دارویی دارد.