سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود زاده باقری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

آنزیم Beta-cyanoalanine synthase (Beta-CAS) در اکثر گونه های گیاهی فعالیت دارد و به نظر می رسد در گونه های سیانوژنیک به دلیل تمرکز بیشتر سیانید ، این آنزیم جهت متابولیزه کردن سیانید از فعالیت بیشتری برخوردار باشد . در برخی از گیاهان یک میزان بالایی از ترکیبات سیانوژنیک وجود دارد . این ترکیبات ابتدا به سیانید تبدیل می شوند وسیانید هم به عنوان سوبسترای این آنزیم مورد استفاده قرار می گیرد و به ترکیبات غیر سمی مبدل خواهد شد . به منظور بررسی فعالیت آ نزیم Beta-CAS و ارتبا ط آن با متابولیسم سیانید در دو رقم سیب فوجی و عباسی مشهد ، آ زمایشی به صورت فاکتوریل در کرت های خرد شده (split plot) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. صفات میزان سیانید و ارزیابی فعالیت آنزیم ،Beta-CAS درسطوح مختلف دما۲- (۲, ۰ – , +۲,۴+)دردوره انبارداری و به مدت سیزده روز بعد از خروج از انبار مورد بررسی قرار گرفتند . فعالیت آنزی Beta–CAS باروش رنگ سنجی Colorimetric ) وبراساس میزان H2S تولید شده ، مورد ارزیابی قرار گرفت . در این تحقیق، ما دریافتیم بالاترینرمیزان تجمع سیانید بافت برای هر دو رقم مورد مطالعه در دمای ۲- درجه سانتی گراد و کمترین تجمع سیانید در دمای۴ درجه سانتی گراد اتفاق افتاده است . و به نظر می رسد که دماهای بالاتر به جهت تجزیه و متابولیزه کردن سیانید مفیدتر باشند. همچنین با افزایش میزان سیانید، فعالیت آنزیم Beta–CAS نیز افزایش نشان داده است.