سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا مردانی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مهران اعلمی –
سعیده عربشاهی دلویی –
علیرضا صادقی ماهونک –

چکیده:

دراین پژوهش ترکیبات فنولی برگ گیاه گل مغربی (Oenothera biennis با استفاده از چهار حلال آب اتانول ۷۰ درصد و استون ۷۰ درصد استخراج گردید ترکیبات فنولی با روش فولین سیوکالتو و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره با آزمون مهار رادیکال های DPPH اندازه گیری و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه گردید براساس نتایج به دست آمده استون ۷۰% و پس از آن اتانول ۷۰ درصد و متانول ۷۰ درصد و آب بیشترین کارایی را در استخراج ترکیبات فنولی از برگ گل مغربی داشتند عصاره استونی با داشتن کم ترین مقدار EC50 بیشترین توانایی را در مهار رادیکالهای DPPH به خود اختصاص داد دراین پژوهش افزودن عصاره ی استونی برگ گل مغربی درپنج سطح غلظت ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ پی پی ام به صورت معنی داری P<0/05 منجر به افزایش پایداری اکسیداتیو روغن سویا گردید.