سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد مختاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مرتضی خان احمدی –
امیرحسین الهامی راد – دانشگاه آزاد سبزوار
بیژن عسکری –

چکیده:

سبوس برنج یکی ازمهمترین فراورده های جانبی تولید برنج می باشد پلی فنلهای عصاره سبوس برنج گروهی ازانتی اکسیدان های طبیعی هستند که از مهتمرین آنها اوریزانول میب اشد که فعالیت آنتی اکسیدانی آن نسبت به الفا توکوفرول درممانعت ازاکسیداسیون ۶برابر است دراین پژوهش استخراج عصاره آنتی اکسیدانی سبوس دو گونه برنج ایرانی با نامهای زاینده رود و سازندگی توسط حلال متانول با دو روش پرکولاسیون و فراصوت انجام شد و فعالیت انتی اکسیدانی با روشهای تعیین کل محتوای فنلی خاصیت گیرندگی رادیکال آزاد و مقاومت حرارتی آنتی اکسیدان سبوس برنج درمقایسه با آنتی اک سیدان BHT توسط روش رنسیمت دردماهای ۱۰۰و۱۲۰و۱۴۰درجه بررسی شد تجزیه و تحلیل اماری برپایه طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن درسطح احتمال ۰/۰۱ با استفاده ازنرم افزار sPSS16 انجام شد و کلیه آزمونها ۳ بار تکرار گردید