سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد فروغی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق
حسن جلیلی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق

چکیده:

فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه شبکه خراسان به صورت زمان ثابت و سالیانه انجام میپذیرد. هدف از انجام ای ن فعالیتها افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات وسیستم قدرت است. این فعالیتها بر روی تمام ی تجهی زات پست ها وخطوط انتقال انجام م یپذ یرد اما در ای ن مقاله تنها فعالیتهای مربوط به رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا تحلیلی بر اطلاعات مربوط به عیبهایگزارش شده رلهها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان ارائه میگردد و سپس با رسم نمودارها ی مربوط به رابطه بین خرابی تجهیزات و فاصله زما نی از تعمیرات پیشگیرانه قبلی، به ارزیابی عملکرد گروه ها ی تعمیرات پیشگیرانه می پردازیم. نتایج این ارزیابیها شامل اطلاعات مهم و قابل تاملی است که ضرورت ارائه چن ین مقالاتی را بیان میکند.