سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدصادق افراسیابی راد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
امیر صباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای نظامی

چکیده:

دربرنامه ریزی شهری و فرآیند توسعه کیفیت فضاهای شهری ارتقا کیفیت بصری-کالبدی مبلمان شهری درارتباط با مدیریت گردشگری مهم می نماید عدم توجه به ایجاد زیرساخت های شهیر بویژه مبلمان شهری پیامدهای منفی متعددی را در ارتباط با جذب گردشگر به دنبال دارد از آنجایی که شیراز شهری فرهنگی-ادبی، تاریخی و توریستی می باشد و هرساله گردشگران داخلی و خارجی بیشماری از این شهر بازدید مینمایند ارتقا کیفیت بصری کالبدی مبلمان و تجهیزات شهری اهمیتی دو چندان می یابد هدف تحقیق حاضر ا رزیابی مبلمان و تجهیزات فضاهای شهری شیراز در ارتباط با گردشگران می باشد روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای مشاهدات میدانی و بهدست آوردن داده ها از طریق پرسشنامه بوده و تحلیل اطلاعات بان رم افزار SPSS صورت پذیرفت همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه ازمدل تصمیم گیری Topsis استفاده گردید نتایج نشان میدهد که پراکنش و اشفتگی نامتعادل فضایی ناشی ازتراکم اجزای مبلمان شهری و مکان یابی و پراکندگی نادرست توزیع نامناسب و کمبود مبلمان دربرخی فضاها عدم هماهنگی محیطی با بافت قدیمی شهر طراحی نامناسب نامناسب بودن و عدم دسترسی به تجهیزات شهری و عدم تطابق با فرهنگ بومی به عنوان بارزترین مشکلات درمحدوده های مورد مطالعه بوده است.