سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قربانی – استادیار دانشگاه گیلان
بهزاد جمشیدی چناری – کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک

چکیده:

ایمنی و پایداری یک سد به عملکرد صحیح آن سد طی اولین آبگیری و مراحل بهر هبرداری بستگی دارد. رفتار نگاری صحیح ودقیق در اولین آبگیری به قضاوت بهتر و تحلی لهای دقی قتر در دوره بهر هبرداری م یانجامد. با آبگیری سد سن گسیاه در استان کردستان در اوخر سال ۱۳۸۵ ، فشار منفذی در پی و بدنه سد با استفاده از نتایج پیز ومت ریک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به جهت ارزیابی رو شهای تئوریک با نتایج آنالیز المان محدود مقایسه شده است. با استفاده از نتایج انداز هگیری شده در پیز ومت رهای نصب شده در هسته سد همچنین پیز ومت رهای نصب شده در دو طرف پرده آ ببند درون پی سد عملکرد هسته و پرده آ ببند مورد ارزیابی قرار گرفت و این ارزیابی نشان داد که با گذشت ۶ ماه از اولین آبگیری ( تا مورخ ۸۶/۰۴/۳۱ رفتار سد متعارف بوده و هسته و پرده آ ببند نیز نقش خود را ب هخوبی ایفا کرد هاند. یک آنالیز تراوش نیز روی بلن دترین مقطع سد ( مقطع میانی ) با استفاده از نر مافزارPlaxis8.5 صورت گرفته که نتایج آن با نتایج انداز هگیری شده در نقاط متناظر با محل نصب پیز ومت رها مقایسه شد. این مقایسه تطابق خوب نتایج محاسباتی و انداز هگیری شده را نشان داد که نتیجه آن بالا رفتن میزان اطمینان نسبت به آنالیز المان محدود جهت پی شبینی رفتار سد در آینده است