سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد شعبانپور – کارشناسی ارشد عمران- آب
سلمان پور اسماعیل – دانشجوی دکتری عمران-هیدرولیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ایمنی یک سد ن هتنها به طراحی و اجرای دقیق، بلکه به ارزیابی عملکرد صحیح سد بر اساس رفتا رسنجی آن در دوران بهر هبرداری بستگی دارد. در این پژوهش با مقایسه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رفتار سد با نرم افزار ۸٫۲ Plaxis V و نتایج ثبت شده توسط پیزومترهای نصب شده در سد، رفتار سد مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مقایسه حاکی از انطباق نسبتا مناسب داده های پیزومترها و نتایج حاصل از تحلیل سد در اکثر مقاطع می باشد.