سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی سنایی راد – دکتری ژئوتکنیک استادیار دانشگاه اراک
محمدعلی تاج آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه اراک

چکیده:

حفظ پایداری یک سد نه تنها به طراحی و اجرای دقیق بلکه به عملکرد صحیح آن براساس رفتارنگاری سد طی اولین سالهای آبگیری ومراحل بهره برداری بستگی دارد افزایش بیش از حد فشار آب حفره ای موجب کاهش زیاد تنش موثر شده و درنتیجه مقاومت برشی مصالح هسته کاهش می یابد که این امر می تواند نتایج خطرناکی دربرداشته باشد و باعث عدم پایداری آن گردد لذا کنترل فشار آب حفره ای بخصوص درهسته سدها هنگام احداث سد و اولین آبگیری ضروری است در طولعمر سرویس سد اندازه گیری فشار آب منفذی از چندین نظر اهمیت پیدا می کند با اندازه گیری فشار آب منفذی در قسمتهای مختلف سد می توان به روند عملکرد سیستم زهکشی احتمال بروز آبشستگی و ترک در هسته سد و حتی به تاثیرات وقوع زمین لرزه در پایداری سد پی برد و کارایی سیتسم تزریق پی و یا دیواره آب بند را مرتبا مورد مطالعه قرار داد.