سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اژدی داستار –
سوسن مهدی نژاد –
هوشنگ رضایی –

چکیده:

باتوجه به اهمیت صنعت گردشگری ونقش آن درتوسعه پایدارکشورهابویژه کشورهای درحال توسعه وبا اقتصادی متزلزل که بامشکلاتی فراوانی مواجهندوتاثیراین صنعت در ایجادامنیت وصلح جهانی واشتغالزایی وجایگاه آن بعنوان فعالیت خاص اقتصادی-صادراتی وتمرکزبرپایداری وحفاظت از منابع طبیعی،تاریخی،حفظ محیط زیست،ایجادصمیمیت وهمبستگی بین ملتهاوقومیتها،درکنارقابلیتهای موجوددرکشورمان که آنرادرزمره ۱۰ کشوراول جهان دراین زمینه قرار داده ،امانتوانسته است در جذب توریسمهابرای دیدارازآن شاهکارهای بی بدیل موفق باشد،پس برای شناسایی علل ناتوانایی کشورمان دراین زمینه،مقاله ذیل تهیه وتدوین گردیده است .دراین مقاله راههای توسعه توریسم درایران موردبررسی قرارمیگیرد