سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا بکتاش – کارشناس آمار

چکیده:

پژوهش حاضر تاثیر چهارعامل فرایند بازاریابی شامل خدمات روشهای توزیع روشهای قیمت گذاری روشهای تبلیغات برابعاد ارزش ویژه برند شامل کیفیت ادراک شده آگاهی از برند و تداعی برند مورد سنجش قرار داده است روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مدلسازی معادلات ساختاری PLS بودها ست نتایج نشان داده اند که هریک از متغیرهای مدل ارتباط معنی دار و مستقیم با ارزش ویژه برند دارند بطوریکه بالاترین ضریب مربوط به اگاهی از برند با ضریب تاثثیر ۰/۶۰۷ بوده است پس از آن به ترتیب کیفیت ادراک شده با ضریب ۰/۴۹۲ تداعی برند با ضریب ۰/۴۷۶ فرایندهای چهارگانه بازاریابی نیز هرکدام ارتباط معنی دار و مستقیم با ارزش ویژه برند دارند بطوریکه بیشترین تاثیر را روشهای قیمت گذاری با ضریب ۰/۵۲۱ داشته است.