سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
گیتی فرقانی – استادیار دانشکده علوم زمین،دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی جعفری – استادیار دانشکده علوم زمین،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رودخانه گرگانرود یکی از سه رودخانه مهم استان گلستان است که در تامین آب این استان نقش مهمی دارد. مسیر این رود از روستاهای متعدد و در قسمتی از داخل شهر گنبد عبور میکند. در اینمطالعه به منظور بررسی تاثیر فعالیتهای کشاورزی و همچنین ورود فاضلابهای شهر گنبد بر این رودخانه، ده نمونه از رسوبات بستر رودخانه گرگانرود برای بررسی غلظت فلزات سنگین برداشت شد و غلظت عناصر بالقوه سمیAs و Cd, Zn, Cu, Mn, Ni, Crتوسط روشICP-MS اندازهگیری شد. سپس با استفاده از دو معیار ضریب غنیشدگی و درجهآلودگی به بررسی توزیع غلظت عناصر مورد مطالعهپرداخته شد. ازلحاظ ضریب غنیشدگی، آرسنیک غنی شدگی نسبتاً شدید و بقیه عناصر غنیشدگی اندک از خود نشان میدهند. همچنین درجه آلودگی در نمونه رسوبات از سمت بالادست رودخانه بهسمت پایین دست افزایش مییابد، که بیشترین آلودگی مربوط رسوبات به برداشت شده از محدوده شهر گنبد میباشد. این امر احتمالاً ناشی از ورود فاضلابهای شهری شهرستان گنبد میباشد