سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسجاد موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه زراعت تهران
محسن شوکت فدایی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران
علی اکبر ایمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی محمدپورخانقاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت برعملکرد روغن درصد روغن و پروتئین ارقام سویا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل درسال زراعی ۸۸ به مرحله اجرا درآمد نتایج آزمایش L17 این آزمایش فاکتور اول تاریخ کاشت با چهار سطح ۶، ۱۵ و ۲۵ و ۵ تیر و فاکتور دوم شامل رقم ویلیامز و لاین نشان داد که بین ارقام مورد ارزیابی از نظر کیه صفات اختلاف معنی داریوجود ندارد این درحالی است که بین تاریخهای مختلف کاشت از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم برای همه صفات مورد مطالعه معنی دار نبود تاریخهای کاشت ۶و۱۵ خرداد از نظر صفات ارتفاع اولین گره باردار از سطح زمین درصد روغن و پروتئین دریک گروه قرارگرفتند. همچنین صفات مذکور در تاریخ های کاشت بیان شده بیشترین مقادیر را دارا بودند.