سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قادر رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
سالار جمالی – استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
صدیقه موسی نژاد – استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
حسن پدرام فر – مربی بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

نماتدهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) از عوامل محدود کننده کشت محصولات کشاورزی از جمله بادمجان هستند. گونه M. Incognita به طور گستردهای در مزارع استان گیلان پراکنده است. در این تحقیق مقاومت سیزده رقم بادمجان شامل شانتال، پیاس، لانگ سویت، قلمی هادریان، والنسیا، پاسارگاد، هیبرید آرد، دارکو، یلدا، میرابل، بلک بیوتی، سیلیسیا و لیدی نسبت به نژاد ۲ نماتد M. incognita مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در شرایط گلخانه با دامنه دمایی ۲۲ تا ۲۸ درجه سلسیوس در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهچه های بادمجان در زمان چهاربرگی با ۲۰۰۰ عدد لارو سن دوم نماتد به ازای هر کیلوگرم خاک مایه زنی شدند. هشت هفته پس از مایه زنی، شاخص های رشدی رقم ها (طول اندام هوایی، وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه) و صفات مربوط به آلودگی نماتد (تعداد گره، توده تخم و فاکتور تولید مثلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تعیین نهایی واکنش ارقام، از سیستم مبتنی بر فاکتور تولید مثل و شاخص های گال، کیسه تخم و مقاومت استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، رقمهای بادمجان دارای درجات متفاوتی از حساسیت نسبت به نماتد بودند. در صفات رویشی،رقم های دارکو، هیبرید آرد، سیلیسیا، میرابل و قلمی هادریان نسبت به بقیه رقمها کمترین تاثیرپذیری از آلودگی به نماتد را ازخود نشان دادند. رقم های دارکو، سیلیسیا، میرابل و قلمی هادریان از نظر صفات تولیدمثلی نماتد حساسیت کمتری نسبت به بقیهرقم ها نشان دادند. از نظر ارزیابی شاخص های گال، توده تخم و مقاومت، ارقام قلمی هادریان، میرابل، دارکو و سیلیسیا را به عنوانمتحمل ترین و بقیه ارقام به عنوان حساسترین ارقام ارزیابی شدند.