سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدالدین رشیدی – دانشجیو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مریم اسلام پناه – استاد گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

مقاله حاضر به ارایه نتایج حاصل از ارزیابی اولیه مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی می پردازد هدف از انجام این ارزیابی ایجاد شناخت نسبت به وضعیت موجود نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی و یافتن نقاط قوت و ضعف آن است این ارزیابی اولین گام در شناخت نقاط قوت و ضعف گروه های پژوهشی مختلف واحد مذکور است که شناخت این نقاط برای ارزیابی نهایی ضروری است براساس مطالعات صورت گرفته برخی از مدلها و روشهای مطرح شناسایی و روش انتخابی از میان آنها مبنای ارزیابی و قضاوت به منظور تعیین وضعیت نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی قرارگرفته است نتایج حاصل از این ارزیابی اولیه مسیر ادامه شناخت طراحی و بهبود نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی مورد نظر را هموار خواهد نمود.