سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم مهدوی اسمعیل آبادی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی
سیداحمد احمدی زاده – کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

سیاستهای توسعه اقتصادی هرکشوری بنا به موقعیت و اهداف آن متفاوت می باشد درکشورهای توسعه یافته روشهای اقتصاد مختلفی به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی همزمان یا در زمانهای متفاوت متناسب با موضوع خاص تعاونی بررسی شده است تعاونی تخصصی یک برنامه جدید متناسب با نیاز ویژه اعضا با هدف معین روی عملیات مشخص متمرکز میب اشد درکشور ما به منظور اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف یکپارچه سازی و مدیریت هماهنگ و منسجم کل زنجیره اقتصادی تولید محصول کشاروزی واگذاری امور تصدی گری به تشکلها طرح تشکیل تعاونی ها و اتحادیه تخصصی تهیه و تدوین گردید دراین پژوهش به منظور ارزیابی عوامل موثر درتشکیل تعاونیهای تخصصی خرمای استان فارس تشکیل تعاونی با گویه های اهداف طرح و مشارکت مردم با مفاهیم انگیزه و هدف دست اندرکاران محصول خرما درعضویت در تعاوین تخصصی مورد بررسی قرارگرفت روشهای مورد استفاده مشاهدات اسنادی و بررسی های میدانی همراه با مشارکت پویا و مشاهده مستقیم پهنانگر و پیمایشی بود جامعه آماری به روش همه شماری ۱۲۰ نفر از اعضا و مدیرعاملان تعاونی ها عضو اتحادیه تخصصی خرما شامل:تعاونی های شهرستان جهرم فراشبند کازرون و لارستان بود. نتایج پژوهش و آزمونهای رگرسیون و تحلیل واریانس نشان داد که آگاهی و مشارکت اعضا در تصمیم گیری و تشکیل تعاونی و مشوقهای اجتماعی به ترتیب اهمیت در تشکیل تعاونی و اتحادیه تخصصی موثر بودند همچنین ارزیابی خ وب اعضا از عمل مسئولین به توافقنامه سه جانبه و تشکیل شورای ساماندهی و درنتیجه ایجاد مدیریت هماهنگ و یکپارچه و منسجم کل زنجیره اقتصادی خرما در افزایش انگیزه و مشارکت آنان بسیار موثر می باشد.