سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردشیر مصباح – دانشجوی مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، دانشگاه پیام نور مرکز بویین
سمیه جنگ چی کاشانی – مدرس دانشگاه پیام نور، مرکز بویین زهرا
مهران خاکی – دستیار علمی، دانشگاه پیام نور مرکز بویین زهرا

چکیده:

هدف تحقیق حاضر ارزیابی دانش گندم کاران منطقه فردو پیرامون توسعه تولید گندم پایدار و عوامل موثر بر آن می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را گندم کاران منطقه فردو تشکیل می دهند و با توجه به فراوانی و پراکندگی آنها در سطح استان قمتعداد ۱۲۱ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه ها با مشورت متخصصان ترویج و توسعه روستایی وپایایی آن با استفاده از آزمون الفای کرونباخ حاصل گردید. بدین منظور تعداد ۳۱ پرسشنامه در اختیار گندم کاران جامعه آماری قرارگرفت و اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، آلفای کرونباخ به دست آمده نشان داد که سوالات پرسشنامه را به اهداف مورد نظر خواهد رساند پس از اصلاحات لازم، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss و روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نتایج تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین سن، سطح تحصیلات، جنسیت، سطحکل گندم زار، سطح زیر کشت گندم، میزان تولید گندم، شرکت در دوره های آموزشی ترویجی، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی جهتکسب اطلاعات در زمینه تولید پایدار، نگرش نسبت به تولید پایدار، نو مالکیت گندم زار و میزان درآمد حاصل از تولید گندم با دانش فنی گندم کاران در زمینه تولید پایدار ارتباط معنی داری وجود داشته، همچنین نتایج رگرسیون چند گانه نیز نشان می دهد کهمتغیرهای سطح تحصیلات، میزان تولید گندم، میزان شرکت در دوره های آموزشی ترویجی و نگرش نسبت به تولید پایدار اثر مثبتی بر متغیر وابسته داشته اند.