سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک اسلامی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فرانک مفاخری نیا – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

اخلاق حرفه ای، تأثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و نتایج سازمان دارد. به گونه ای که بهره وری را افزایش می دهد، ا رتباطات را بهبود می بخشد و درجه ی ریسک را کاهش می دهد. هنگامی ک ه اخلاق حرفه ای در سازمان حاکم است، جریان اطلاعات به راحتی تسهیل می گردد و مدیر قبل از بروز رخدد، از آن مطلع می شود. در این پژوهش به ارزیابی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای حسابداران سازمان های شهرستان سنندج پرداخته شده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان حسابدار در سازمان ها انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش مشتمل بر تمامی حسابداران سازمان های برق، نفت، گاز، مخابرات، مالیات و صنایع و معادن است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران تعداد ۱۲۲ نفر برای جمع آوری اطلاعات انتخاب شده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان ا خلاق حرفه ای کارکنان سازمان ها در سطح به کارگیری اولیه به دست آمد. تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی، اجتماعی، نظام پاداش، خصوصیات شغلی و رفتار مدیر بر میزان اخلاق کاری حسابداران تأئید گردید.