سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا سرلک – کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده:

تحقیق درباره برندها (نام و نشان تجاری) و ارزش ویژه برند، برای فعالیت بازاریابی و تئوری بازاریابی در سالهای اخیر، اهمیت یافته است. برندها میتوانند ارزش و قدرتی در بازار، ورای آن چه که به وسیله ویژگیهای ذاتی محصول ایجاد میشود را فراهم نمایند. یک برند قوی میتواند ارزش ویژه برند بیشتری داشته باشد. یک برند قوی با ارزش ویژه مثبت، مزایای متعددی مانند حاشیههای سود بالاتر، فرصتهای تعمیم برند، اثربخشی ارتباطات قویتر، ترجیح و قصدهای خرید بالاتر مصرف کننده دارد. در واقع امروزه ایجاد برند و مهمتر از آن حفظ و ارتقاء ارزش برند، یکی از روشهای قدرتمند تمایز برای سازمانها و بنگاههایمختلف اقتصادی محسوب میگردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی میباشد. جامعه آماری شامل مشتریان موسسه مالی و اعتباری میزان در سطح شهر تهران که میزان اثرگذاری ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر روی آنها از طریق نمونهگیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافتههای پژوهش از طریق نرمافزار spss نسخه ۱۱ نشان میدهد که چهار مؤلفه اصلی آگاهی از برند، معنای برند، طرز تفکر و ارزیابی کلی )کیفیت ادراک شده( برند و وفاداری به برند، بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری موسسه مالی و اعتباری میزان مؤثرند. مدیران میتوانند از نتایج یافتههای این تحقیق برای ایجاد شناخت ابعاد مختلف ارزش ویژه برند در مشتریان بالفعل خود به طور اخص و در مشتریان بالقوه خود به طور اعم استفاده نمایند