سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن لباف – استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دا
امیررضا کنجکاومنفرد – دانشجوی دکترای بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، د
محمد غفاری – دانشجوی دکترای بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، د

چکیده:

امروزه با افزایش رقابت و گسترش تغییرات محیطی، تاکید بر ظرفیتهای کارآفرینی مدیریت و کارکنان به منظور شناسایی، خلق، انتقال و استفاده از دانش ضروری می باشد. در این راستا، اهمیت و لزوم آشنایی با دانش رقبا، مشتریان و عرضه کنندگان برای شرکتها و متخصصینمورد تاکید واقع شده است. بنابراین تحقیق حاضر از طریق ارائه یک چارچوب مفهومی نشان می- دهد که چگونه سازمانها انواع دانش بیرونی را بدست می آوردند. علاوه بر این، از طریق بررسی پنج فعالیت اولیه -اکتساب، انتخاب، ایجاد، درونی سازی و برون سازی – نشان خواهد داد که چگونه شرکتها به منظور افزایش رقابت پذیری خود از زنجیره دانش درونی برای انتقال دانش به مشتری، عرضه کننده و رقبا استفاده می کنند