سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف رسولی – کارشناس ارشد مهندسی عمران ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه ارومیه
محمد مناف پور – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه
علیرضا مناف پور – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

با توجه به ویژگ یهای خاص سدهای بتنی دوقوسی، بحث رفتارنگاری در آنها از جایگاه ویژ های برخوردار است. رفتارنگاری در سدهای بتنی دوقوسی اصولاً شامل رفتارنگاری بدنه سد و پی آنها است. رفتارنگاری بدنه سد به بررسی عملکرد بدنه سد از لحاظ جابجای یها و تغییر شک لها با استفاده از ابزارهایی نظیر پاندو لهای مستقیم، درزه سن جها و شیب سن جها م یپردازد و رفتارنگاری در پی و تکیه گا هها عمدتاً شامل بررسی میزان نشت آب، تغییرات سطح پیزومتریک و جابجای یهای پی است. در تحقیق حاضر نتایج قرائ تهای ابزارهای دقیق نسب شده در پی و تکیه گا ههای سد کارون ۳ مانند پاندو لهای معکوس، پیزومترهای کاساگراند و الکتریکی و ابزارهای انداز هگیری فشار برکنش مورد ارزیابی قرارگرفته است. بررس یها نشان م یدهند که میزان فشار برکنش در پی سد کارون ۳ درعرض بدنه سد، در پائین دست پرده آب بند نسبت به بالادست به میزان چش مگیری کاهش داشته است که نشان از مناسب بودن وضعیت پرده آب بند است. همچنین بررسی نتایج پیزومترها نشان ازعملکرد بهتر پرده آب بند در کاهش سطح پیزومتریک در تکیه گاه چپ نسبت به تکیه گاه راست دارد. نتایج پاندو لهای معکوس در دوران بهر هبرداری نیز نشان داد که با گذشت زمان میزان جابجای یهای پی افزایش داشته است ولی از میزان نرخ افزایش با گذشت زمان کاسته م یشود.