سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن فتاحی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، ب
کاوه پوررضا – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، ب
مهدی فدایی نایینی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، ب
صمد ذاکری فر – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، ب

چکیده:

برج های خنک کننده یکی از مهم ترین قسمت های هر واحد پتروشیمی هستند که در آن ها از آب به عنوان محیط خنک کننده در فرایندهای مختلف تولید محصولات پتروشیمی استفاده می شود . به علت وجود عوامل خورنده مانند اکسیژن حل شده، یون کلرید(Cl – ) و کاتیون های فلزی در آب مورد استفاده، خوردگی بخش های مختلف این سیستم ها از جنس فولاد کربنی، عمده ترینمشکل به شمار می رود که متداول ترین روش کنترل و کاهش میزان خوردگی، استفاده از بازدارنده های خوردگی است . با انجام آزمایش های الکتروشیمیایی تسریع شده می توان مکانیزم عملکرد بازدارنده ها و نیز غلظت موثر آن ها را قبل از مصرف ارزیابی نمود . در تحقیق حاضر، رفتار خوردگی فولاد کربنی ساده در آب خ ام مجتمع با دمای ۵۰ با استفاده از روش های پلاریزاسیون ºC پتانسیودینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر افزودن بازدارنده خوردگی با غلظت های ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ ppm بررسی شد . مدل مدار معادل الکتریکی {Rsol (Rp Qdl)} برای شبیه سازی طیف امپدانس مورد استفاده قرار گرفت . مقادیر دانسیته جریان خوردگی (icorr) ، مقاومت پلاریزاسیون (Rp) و سرعت خوردگی (C.R.) در هر غلظت، به دست آمده و درجه پوشاندن سطح توسط بازدارنده ) )θ و نیز راندمان بازدارندگی ) )η محاسبه شد . با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین ملاحظات اقتصادی، غلظت ۸۰ ppm از این بازدارنده برای استفاده در برج های خنک کننده مجتمع مناسب به نظر می رسد .