سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش آذرپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
آرمیتا آذرپناه – دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
علی اصغر حجگذار – دکتری حشره شناسی

چکیده:

گیاهان دارویی در صنایع مختلف نقش مهمی را ایفا می کنند با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی در دنیا ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه ای برخوردا راست بدین منظور جهت ارزیابی اثر شوری برعملکردمجموع کلروفیل میزان تجمع یون ها پرولین روغن دانه در گیاه دارویی رازیانه آزمایش گلخانه ای تحت شرایط کشت در گلدان در قالب طرح کامل تصادفی با چهارتکرار و اعمال پنج تیمار ۰ ،۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم NaCl در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان ارسنجان فارس در سال ۱۳۸۸ صورت پذیرفت بطور تصادفی بعد از ۷۰ روز کشت گیاهان از آنان نمونه برداری صورت پذیرفت و میزان رشد عملکرد کلروفیل میزان تجمع یونها پرولین روغن دانه در آنها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.