سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک یزدانی عربلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رضا شهریاری –
بهناز مطلبی زاده خالص – دانشجوی کارشناسی ارشد
مقصود یزدانی عربلو – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

کشت دوم پنبه یکی از الگوهای کشت در دنیا می باشد که درکشور ما نیز از اهمیت ویژه ای برخودار است و همه ساله هزاران هکتار از اراضی کشور به کشت دوم محصولات اختصاص می یابد دراین میان یافتن رقم یا ارقام مناسب برای کشت دوم میتواند قسمت اعظم مشکلات بهره برداران را حل نماید همچنین ارقام بسیار زودرس بهدلیل کوتاه بودن دوره رشدی به میزان آب کمتری در مقایسه با ارقام متوسط رس و دیررس نیاز دارند بنابراین این ارقام می توانند در شرایط بحرانی کم آبی مورد کشت قرارگیرند گیاه استراتژیک پنبه نیز ایان موضوع استثنا نگردیده و مورد توجه زارعین درمناطق مختلف کشور بودهاست فلذا این تحقیق برآن شدیم که رقم یا ارقام مناسب برای کشت دوم پنبه را معرفی نماییم با یان روش ارقام مناسب برای مناطق پنبه کاری کشور انتخاب و مورد سلکسیون قرار میگیرد و یا به عنوان والدین مناسب وارد برنامه های دورگ گیری می شوند دراین تحقیق از میان ارقام خارجی پنبه که سالهای گذشته وارد منابع ژرم پلاسمی کشور شده تعداد بیست رقم انتخاب گردیده که دارای صفات مهمی مانند زودرسی می باشد درتحقیق حاضر علاوه برمطالعه شاخصهای زودرسی صفات مختلفی ا زجمله عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم عملکرد کل زودرسی وزن متوسط غوزه تعدادمتوسط غوزه در بوته مورد یادداشت برداری و اندازه گیری شد.