سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان بشیری – کارشناسی ارشد معدن دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی شریف
مهدی مامانی – کارشناس استخراج معدن
علیرضا صالحی – مدیرفنی شرکت مهندسین مشاور لانیز

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز تعریف مجموعه ای از عوامل بحرانی موفقیت Critical Success FactorsCSFs و تهیه چک لیستی جهت ارزیابی عملکرد پیمانکار در پروژه های عمرانی به ویژه بخش تونلسازی یک نیاز برای کارفرمایان در صنعت ساخت می باشد خروجیهای متداول از قبیل انجام پروژه مطابق برنامه زمان بندی در چارچوب مالی تعیین شده و با کیفیت موردنظر نیازهای اولیه کارفرما می باشد و دیگر نمی توانند معیاری برای تعیین عملکرد خوب پیمانکار شناخته شوند و عوامل زیادی تحت عنوان عوامل بحرانی موفقیت وجود دارند که به عنوان ورودی پروژه عمل نمایند و می تواندمنجر به خروجی مطلوب برای پروژه که همان مطابقت برنامه زمان بندی هزینه وکیفیت می باشند شوند درنتیجه آندسته از پیمانکارانی که تمایل دارند در بازار رقابتی امروز جایگاهی داشته و برای مدت طولانی با کارفرمایان همکاری و تعامل داشته باشند باید به این عوامل بحرانی موفقیت بیشتر اهمیت دهند.