سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی فرجی راد – کارشناسی ارشد مهندسی ساز ههای آبی، شرکت مهندسی مشاور دزآب
عبداله سواری – دانشجوی مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در ارتقاء بهر هوری آب باید به آن توجه کرد مسئله نشت از ساز ههای خاکی است که باعث هدر رفتن آب م یشود. بنابراین، نشت باید ب هگونهای کنترل و محدود شود تا از اتلاف آب و ایجاد اثرات نامطلوب حاصل از آن نظیر کاهش حجم آب ذخیره شده و آبشستگی جلوگیری شود. لذا با توجه به افزایش جمعیت و ضرورت رشد کشاورزی، مسئله تامین آب کشاورزی و ذخیر هسازی آن برای مواقع کم آبی امری حیاتی است، لذا در این مقاله جهت ارتقاء بهر هوری آب، را ههای جلوگیری از هدر رفتن آب و ذخیر هسازی آن مورد بررسی قرار م یگیرند. مدل ریاضی استفاده شده در این مقاله مافزار قدرتمندseep/wاست. این نرمافزار از مجموعه نرمافزارهای ۲۰۰۴ Geo-Office است که قادر است جریان درون سازههای خاکی در تمامی شرایط ممکن با استفاده از روش قدرتمند المان محدود را شبی هسازی کند. بنابراین با مدل کردن بدنه سد خاکی گدارلندر ( ب هعنوان سازه خاکی ذخیره کننده آب برای مواقع کم آبی) در نر مافزار و سپس کالیبراسیون و صح تسنجی آن و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن مدل تهیه شده ( با مقایسه نتایج ب هدست آمده از مدل با داد ههای واقعی) گزینههای کاهش میزان نشت که باعث افزایش آب ذخیره شده م یشوند، توسط نر مافزار بررسی شد. با آنالیز این گزینهها و بررسی نتایج ب هدست آمده، بهترین روش برای جلوگیری از هدر رفتن آب و ذخیر هسازی آن برای مواقع کم آبی جهت استفاده در امور کشاورزی در این مطالعه موردی، استفاده از گزینه پوشش با مخلوط خا کهای رس و بنتونیت ب ههمراه ورق عایق ژئوممبراین انتخاب شد.