سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان روحانی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نقش جهان اصفهان
شهریار غریب زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد توحید خواه –

چکیده:

دراین مقاله عملکرد نمونه ای ازپمپهای توربودینامیکی قلب چپ دردرمان بیماری نارسایی پیشرفته بطن چپ و راست مورد مطالعه قرارگرفته است مدل غیرخطی پمپ به یکی از مدلهای جدید فشرده شده الکتریکی مرتبه ۷ از کل سیستم گردش خون برایت قریب پاسخ سیستم قلبی عروفی یک فرد بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته بطنی اضافه گردید به علت محدودیت فضا دربررسی حالات مقدماتی و پیشرفته بیماری درنوع دیاستولی و سیستولی تنها ۲ حالت پیشرفته بیماری همزمان بطن چپ و بطن راست بطور کامل مورد بررسی قرارگرفتند و منحنی هایچرخه فشار حجم هر دو بطن به همراه منحنی های فشاردهلیز چپ و راست دردو حالت با و بدون استفادها ز پمپ به منظور استخراج پارامترهای همودینامیکی قلبی به طور کامل شبیه سازی شدند نتایج شبیه سازی نشان دادندکه درحالتی که بیمار از نارسایی همزمان هر دو بطن رنج می برد پمپ دربازگرداندن محدوده های فشار هر دو دهلیز از خود عملکرد قابل قبولی ر نشان نمیدهد و فقط تا حدودی قادر به نزدیک کردن برونده قلبی بیمار شبیه سازی شده به برون ده قلبی یک فرد سالم بود.