سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری اسحق نیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گر
داوود آزادفر – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
حسن سلطانلو – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
سیده ساناز رمضانپور – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان

چکیده:

در این تحقیق از نشانگر مولکولی AFLP جهت بررسی تنوع ژنتیکی سرو زربین استفاده شد. از ۸ آغازگر انتخابی AFLP در مجموع ۶۲۲ نوار ایجاد شد که از بین آنها ۵۳۷ نوار چند شکل بودند. از بین آغازگرهای مورد استفاده ترکیب آغازگری E-ACA و M-CAG بیشترین تعداد نوار و ترکیب آغازگری E-ACG وM-CTC کمترین تعداد نوار را تولید نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی PIC 0/15 بود میانگین درصد چندشکلی برابر با ۸۲/۰۱ و میانگین تعداد نوارهای چندشکل به ازای هر واحد سنجک برابر با ۶۷ بود. تولید تعداد باند زیاد و میزا چندشکلی بالا در گونهها بیانگر آ است که این روش می تواند بطور کارا و موثر در تعیین تنوع ژنتیکی عمل نماید.