سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی کاشفی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، م دیریت سیستم بهره وری، دانشگاه آزاد اسلا
فاطمه باغبانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم بهره وری، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

کارایی ابتدا در متون فنی مطرح و با طرح مدیریت علمی و عملکرد به متون م دیریت راه یافته است. بر اساس تعریف، کارایی یک واحد سازمانی بیانگر نسبت ستاده ها به نهاده های آن می باشد. در حالت کلی، کارایی به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم می شود. کارایی نسبی از سنجش کارایی یک واحد با واحدهای مشابه دیگر حاصل می شود. به منظور سنجش کارایی، روش های مختلفی وجود دارد که این روشها به د و گروه روشهای پارامتری و غیر پارامتری تقسیم می شوند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی هزینه و کارایی مقیاس کانون های نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرایط بازده به مقیاس ثابت، م توسط کارایی کانون های نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ۸۴/۵ درصد بوده و ۱۱ کانون از مجموع ۱۹ دفتر کانون دارای کارایی ۱۰۰ درصد می باشند و در شرایط بازده به مقیاس متغیر میانگین کارایی ۹۳/۹ درصد به دست آمده و در این حالت دفتر کانون کارایی ۱۰۰ درصد بوده است.